Algemene Voorwaarden t.b.v. deelname lessen Sterrig

Datum: 3-1-2021

Versie: 2.0.0

Algemeen

Deelname aan de lessen betekent akkoord gaan met deze algemene voorwaarden. Bij opgave van bepaalde medische redenen kan de docent overwegen de deelnemer te weigeren voor deelname aan de lessen. De weigering kan o.a. gebaseerd zijn op invloed op de veiligheid/ verstoring van de groep of het ontbreken van de voldoende kennis over de aandoening van de deelnemer door de docente. Dit gebeurt in goed overleg met de deelnemer en of ouders/ verzorgers.

Betaling

Het lesgeld staat vermeld op de website. De deelnemers krijgt een factuur of verzoek voor incasso / periodieke overboeking welke binnen de betalingstermijn moet worden voldaan. Wanneer een deelnemer en of ouder zijn/ haar betalingsverplichting niet tijdig nakomt, behoudt de docent zich het recht voor de deelnemer toegang tot de lessen te weigeren tot aan de betalingsverplichting is voldaan.

Abonnement

Je gaat een abonnement aan welke per maand opzegbaar is ten alle tijden. Zeg je je abonnement op in de huidige maand, dan stop deze de eerstvolgende maand. Voorbeeld; opzegging vindt plaats op 20 januari dan zal de laatste incasso in februari zijn. Ga je een jaar abonnement aan dan is deze ook per maand opzegbaar, je betaalt dan alleen het verschil tussen het maandabonnement en jaarabonnement voor de afgenomen maanden als je het jaar abonnement niet af maakt. Voorbeeld; abonnement is gestart op 1 januari 2021, je zegt het abonnement op, op 6 juni 2021. Dan zal in juli 2021 de laatste incasso zijn en moet je het verschil tussen een maand en een jaar abonnement betalen (bijvoorbeeld €3,- keer 7 maanden)

Strippenkaart

De strippenkaart is 6 maanden geldig. De startdatum voor deze geldigheidsperiode gaat in op het moment dat de deelnemer akkoord geeft om (weer) nieuwe strippen aan te schaffen. De geldigheidsdatum kan je terugvinden in Mijn Sterrig. Mocht de deelnemer na deze geldigheids periode van 6 maanden nog strippen over hebben zullen deze komen te vervallen.

Afmelden bij ziekte of andere afwezigheid

Als de deelnemer een les niet aanwezig kan zijn, dan dient de deelnemer en of ouder / verzorger dit uiterlijk 3 uur voor aanvang van de les door te geven (dit mag via whatsapp, telefonisch of per mail). Indien de deelnemer voor een langere periode niet deel kan nemen aan de lessen, zal in overleg naar een goede oplossing worden gezocht. Ook hierbij wil ik u verzoeken dit tijdig door te geven.

Aan en afmelden

Via Mijn Sterrig kan de deelnemer zich aan en afmelden. De docent krijgt 3 uur van te voren het aantal deelnemers door vanuit Mijn Sterrig.

Niet op tijd afmelden

Mocht de deelnemer binnen 3 uur voor aanvang van de les zich afmelden zonder geldige reden zal de les in rekening worden gebracht bij de deelnemer (indien je gebruik maakt van een strippenkaart).

Bereikbaarheid van de ouders

Mocht er tijdens de les iets met uw kind gebeuren, dan is het van belang dat de docent u kan bereiken. Vermeld op het inschrijfformulier daarom niet alleen uw vaste telefoonnummer, maar ook een mobiel telefoonnummer en evt. telefoonnummer van uw werk, waarop u tijdens de lessen bereikbaar bent. In het geval van tussentijdse wijzigingen vernemen wij dit graag van u.

Ongevallen en aansprakelijkheid

Sterrig en zijn docenten zijn niet aansprakelijk voor blessures of lichamelijk letsel. Bij (ernstige) lichamelijk klachten is het raadzaam eerst met de huisarts te overleggen. Sterrig en of de docent stelt zich niet aansprakelijk voor het zoekraken of beschadigen van eigendommen van de deelnemer, ouders / verzorgers. Sterrig en of de docent stelt de deelnemer of ouders/ verzorgers aansprakelijk voor eventuele schade die door de deelnemer wordt aangericht aan de ruimte en inventaris van de locatie waar de les wordt gegeven.

Privacy & Security

We hechten veel waarde aan de privacy van onze deelnemers. We slaan daarom minimale informatie op in Mijn Sterrig. De informatie die wij opslaan in Mijn Sterrig kan je terugvinden in Mijn Sterrig. De gegevens zullen nooit en te nimmer worden gedeeld met derde partijen.

De gegevens worden bewaard in een beveiligde omgeving op een eigen server die niet gedeeld wordt met andere partijen. Deze staat in een ISO 27001 gecertificeerd data center. We maken gebruik van een beveiligde verbinding (https) en wachtwoorden worden sterk versleuteld opgeslagen. De deelnemer en of ouder / verzorger is zelf verantwoordelijk voor een sterk wachtwoord voor Mijn Sterrig.

Nieuwsbrief

Met het akkoord gaan van deze voorwaarden geeft de deelnemer en of ouders / verzorger toestemming de nieuwsbrief van Sterrig te ontvangen. Deze wordt een aantal keer per jaar verstuurd en kan je je op elk moment voor afmelden.

Social Media

VIa Mijn Sterrig kunnen ouders / verzorgers en of de deelnemer zijn voorkeuren aangeven m.b.t. het gebruik van foto en of videomateriaal waar de deelnemer eventueel zichtbaar op is. In Mijn Sterrig kunt u aangeven of een foto van u of de deelnemer al dan niet herkenbaar gedeeld mag worden op social media..

Wijzigingen

Sterrig behoudt zich de vrijheid om bedragen, -tijden en -data te wijzigen. Deelnemers worden hiervan tijdig op de hoogte gesteld. Indien een cursist het met de  wijziging niet eens is, dan kan de deelnemer opzeggen (indien van toepassing per ingangsdatum van de wijziging). De deelnemer dient wel aan alle voorgaande betalingsverplichtingen te hebben voldaan.

Sterrig behoudt zich de vrijheid om de Algemene Voorwaarden te wijzigen. Deelnemers worden hierover tijdig geïnformeerd en ontvangen desgevraagd een nieuw exemplaar. De meest recente versie is te vinden op de website